Podatki.BLOG

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku!

2018 rok przyniesie mnóstwo zmian w podatkach

Czy macie Państwo plany na 2018 r.? Przeczytajcie jakie zmiany w przyszłym roku zaplanował dla Was fiskus! Dla wszystkich wzrost obciążeń administracyjnych, dla zdecydowanej większości podwyżki podatków.

 

 

Wpis dotyczy wybranych zmian w podatkach, które wejdą w życie w 2018 r. Obecny Parlament “produkuje” zmiany w podatkach w iście stachanowskim stylu. Ilość zmian, która czeka w najbliższych miesiącach podatników jest niepamiętna od kilku lat. Dlatego warto mieć świadomość co się zmienia i jak zmieni to nasz biznes czy domowy budżet.

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw danych o naszych operacjach gospodarczych, które przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłać elektronicznie fiskusowi. Obowiązek od jakiegoś czasu obejmuje tylko większych podatników. Novum, które wejdzie w życie od początku 2018 r. to objęcie wszystkich podatników VAT (również tych najmniejszych, jednoosobowych) obowiązkiem wysyłania raportów fiskusowi.

Jednolity Plik Kontrolny ma pomóc fiskusowi analizować anomalie występujące w obrocie. Przykładowo, odliczyliśmy VAT z faktury kontrahenta, a on nie wykazał podatku należnego od tej faktury w swoich ewidencjach. Obecnie taka sytuacja może nie być wykryta przez miesiące, a nawet lata. Od 2018 r., kiedy obowiązek przesyłania JPK obejmie wszystkich przedsiębiorców, taka nieprawidłowość będzie mogła zostać wykryta niemal od razu po złożeniu przez podatników JPK za dany okres. Niedługo poświęcę oddzielny wpis dotyczący JPK.

PIT koszty autorskie

Być może obiło się Państwu o uszy, że został podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów autorskich) dla niektórych grup podatników (z 42 764 PLN rocznie do 85 528 PLN rocznie). Z jednej strony to dobra informacja. Z drugiej strony nie do końca dobra. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo wymienia, które zawody będą mogły korzystać z takiego rozwiązania, ograniczając w ten sposób jego zakres (m.in. o niektóre zawody z branży IT, projektantów budowlanych, tłumaczy, grafików itd.).

Do końca 2017 r. z 50% kosztów autorskich mogą korzystać podatnicy, których przychód został uzyskany z tytułu wykonywania utworu lub innego przedmiotu prawa własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Od 1 stycznia 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów będą mogły być stosowane wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:

 • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej.

PIT wzrost kwoty wolnej od podatku

Wzrośnie kwota wolna od podatku – z 6600 PLN do 8000 PLN. Wszyscy podatnicy będą zadowoleni? Nieprawda! Skomplikowany sposób uwzględniania kwoty wolnej w rozliczeniu podatkowym (kwota wolna od podatku maleje po osiągnięciu określonych progów dochodu, różnych od tych stosowanych w skali podatkowej) powoduje, że tylko najmniej zarabiający odczują jakieś zmiany. Przy okazji – kwota wolna od podatku stosowana jest wyłącznie do przychodów rozliczanych według skali podatkowej, nie stosuje się przy rozliczeniu liniowym PIT czy ryczałtowym.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jeżeli podstawa opodatkowania PIT:

 • nie przekroczy 8000 PLN podatnicy będą mogli zmniejszyć podatek w wysokości 1440 PLN;
 • wyniesie między 8000 PLN a 13 000 PLN podatnicy będą mogli zmniejszyć podatek w wysokości między 1440 PLN a 556,02 PLN;
 • przekroczy 85 528 PLN i nie przekroczy 127 000 PLN podatnicy będą mogli zmniejszyć podatek w wysokości między 556,02 PLN a 0 PLN.

Najem prywatny po nowemu

Wzrasta stawka ryczałtowa (dla przychodów z najmu powyżej 100 000 PLN rocznie) z 8,5% do 12,5%. Więcej na ten temat w tym wpisie: Najem prywatny nieruchomości po nowemu!

Zmiany wchodzące 2018 r. raczej nie ucieszą podatników

Podzielona płatność VAT

Najprawdopodobniej od lipca 2018 r. (być może ten termin zostanie jeszcze przesunięty) czeka nas prawdziwa rewolucja w VAT. Podzielona płatność czyli inaczej split payment. Będzie to mechanizm, póki co dobrowolny, którego założeniem jest zapłata kwoty netto na rachunek dostawcy/usługodawcy, zaś kwoty VAT na specjalny rachunek VAT (do którego dostęp będzie mocno ograniczony). Na pewno czeka nas w tym względzie rewolucja. Ale czy nie zakończy się ona katastrofą jeżeli chodzi o przepływy pieniężne podatników VAT? Więcej na ten temat we wpisie: Podzielona płatność VAT – będzie rewolucja?

Blokady rachunków bankowych

Od stycznia 2018 r. rusza system STIR. Czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Trochę na ten temat pisałem m.in. w tym wpisie: Fiskus wie o Tobie więcej niż Ci się wydaje!.  Gwoli przypomnienia – fiskus na podstawie analizy danych będzie mógł blokować podejrzane rachunki bankowe (na 72h, a w niektórych przypadkach – wyłudzenia ponad 10 000 EUR – na 3 miesiące). Analiza będzie dotyczyła ryzyka wykorzystania danego rachunku bankowego lub w SKOK do popełniania przestępstw skarbowych.

Co ciekawe system STIR będzie działał w zakresie wszystkich rachunków przedsiębiorców, nawet jeżeli nie są oni podatnikami VAT. Nie muszę chyba dodawać, że cel systemu jest szczytny. Jednak znając nasze rodzime egzekwowanie przepisów obawiam się, że będziemy świadkami wielu pomyłkowych blokad rachunków uczciwych podatników, bo system źle “wytypował ryzyko”. No nic, pożyjemy, zobaczymy!

Jawne dane największych podatników

Parlamentarzyści uchwalili zmianę w zakresie umożliwienia fiskusowi publikowania w internecie danych podatkowych największych podatników (powyżej 50 mln EUR przychodu rocznie – jest ich w Polsce około 2 000) oraz kilkudziesięciu istniejących w Polsce podatkowych grup kapitałowych. Mają być publikowane dane o przychodach, dochodach, kosztach, zyskach, stratach, efektywnej stopie podatkowej itp. Wszystko po to, abyśmy, jako opinia publiczna, mogli wywierać wpływ na niestosowanie agresywnej optymalizacji podatkowej.

Jak będzie tego efekt (poza swoistym ekshibicjonizmem podatkowym największych podatników) to się dopiero okaże. Ja z przyjemnością przeanalizuje dane podatkowe spółek skarbu państwa…

Zmiany w podatkach dochodowych

Oprócz wskazanych powyżej zmian w PIT fiskus przy pomocy Parlamentu przygotował szeroki pakiet zmian w podatkach dochodowych. Wszystko oczywiście w ramach uszczelnienia systemu podatkowego (czytaj: zapłacimy za to więcej wszyscy). Wśród zmian są oczywiście korzystne dla podatników (np. zniesienie obowiązku zgłaszania zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów jak również wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 PLN, podwyższenie z 3500 PLN do 10 000 PLN limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, niewymagających amortyzacji, łagodniejsze wymogi tworzenia podatkowych grup kapitałowych).

Inną korzystną zmianą dla podatników podatków dochodowych będą nowe warunki dla stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Została poszerzona lista tzw. kosztów kwalifikowanych (polegających odliczeniu od podstawy opodatkowania) oraz zwiększono limit ulgi (do 100%/150% wartości poniesionych wydatków).

Ale są zmiany, które mocno dotkną niektórych przedsiębiorców. Na przykład opodatkowane będą dochody z działalności gospodarczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Niektóre darowizny w ramach podatkowych grup kapitałowych nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Podatnicy CIT będą mieli od 2018 r. nowe źródło przychodów (zyski kapitałowe), odrębne od przychodów z działalności gospodarczej. Co będzie w konsekwencji oznaczało, że nie można kompensować np. strat kapitałowych z przychodami z działalności gospodarczej. Kolejną sprawą będzie konieczność przypisywania kosztów do poszczególnych źródeł przychodów, co z pewnością będzie kolejnym utrudnieniem dla podatników.

Zostanie również ograniczona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek wynikających z zadłużenia podatnika oraz wprowadzony limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych lub mających siedzibę w rajach podatkowych.

Mnóstwo zmian w podatkach w 2018 r.!

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej wejdą w życie nawet pod koniec 2017 r. (25 grudnia), a dotyczyć będą dwóch kwestii. Po pierwsze katalog środków dowodowych w postępowaniu podatkowym poszerzy się o informacje/dokumenty pozyskane w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Po drugie, wyłączone zostanie spod tajemnicy skarbowej udostępnianie kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

 • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany;
 • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany;
 • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu.

Oznacza to, że będziemy mogli wystąpić do urzędu skarbowego o udostępnienie powyższych danych naszych kontrahentów. Trzeba mieć nadzieję, że udostępnianie to będzie przebiegało sprawnie i da podatnikom realną możliwość zweryfikowania i sprawdzenia rzetelności kontrahentów (więcej na ten temat w tym wpisie: Jak zweryfikować rzetelność i wiarygodność kontrahenta?).

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych

Z początkiem 2018 r. zacznie obowiązywać nowa forma opodatkowania nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN. Jak będzie wyglądał nowy podatek przeczytacie Państwo w tym wpisie: Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.

Część zmian odroczona do 2019 r.

Parlamentarzyści zdecydowali, że zmiany w zakresie limitu składek ZUS (pisałem na ten temat w tym wpisie: ‘Podatkowy’ Black Friday) wejdą w życie dopiero w 2019 r. (pierwotnie zakładano, że będzie to już 2018 r.). Podobnie rzecz się ma z opodatkowaniem akcyzą płynów do e-papierosów oraz tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych (w których tytoń się waporyzuje, podgrzewa a nie spala). E-papierosy będą opodatkowane od 2019 r. według stawki 50 groszy podatku akcyzowego za 1 ml płynu (liquidu), zaś tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe będą opodatkowane akcyzą tak jak tytoń do palenia.

Podsumowując

Dawno nie było takiej ilości zmian dla podatników, tak bardzo zmieniających ich obowiązki i wysokość opodatkowania. Dlatego warto wiedzieć co się zmieni i jak się do tych zmian przygotować.  Szczególnie w zakresie podatków dochodowych oraz VAT. Ze swojej strony zachęcam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach, które w najbliższym czasie przygotowuję w zakresie zmian w 2018 r. Postanowiłem wykorzystać nowatorskie rozwiązanie, które umożliwi każdemu z Państwa dogodny udział w szkoleniu. Więcej szczegółów wkrótce na blogu, na stronie https://satkiewicz.pl/szkolenia/ lub pod adresem mailowym blog@satkiewicz.pl

Do przeczytania!

Pozdrawiam, Paweł Satkiewicz

Paweł Satkiewicz

Prawnik i doradca podatkowy
z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Tropiciel podatkowych absurdów
i skuteczny doradca
w trudnych sprawach z fiskusem...

Autor wpisów

Paweł Satkiewicz

Prawnik i doradca podatkowy
z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Tropiciel podatkowych absurdów
i skuteczny doradca
w trudnych sprawach z fiskusem...